logo

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

 

Met ingang van 1 juni heeft de Raad wijzingen doorgevoerd in de werkinstructies op Kenniswijzer. 

 

Voor een overzicht van de wijzigingen klikt u hier en voor de bijlage met de gereviseerde werkinstructie O033 klikt u hier.

De belangrijkste wijzigingen:

Art. 2 Bvr Vergoeding
Een advocaat die waarneemt moet ingeschreven staan bij de Raad en zo nodig voldoen aan specialisatie eisen.

Art. 21 Bvr Samenhangende procedures
Voor de beoordeling van samenhang in strafzaken is een overzicht van vergelijkbare strafbare feiten opgenomen.

Art. 24 Bvr Reistijdvergoeding Binnenland
De reiskosten/reistijdvergoeding voor het reizen naar zitting is niet van toepassing voor mediators.

Art. 26 Bvr Tolkkosten in straf- en piketzaken
De Raad heeft voor schriftelijke vertalingen een overeenkomst gesloten met een vertaalbureau.

Art. 32 Bvr Proceskostenvergoeding / Voorschot
Ook als de proceskostenvergoeding hoger is dan de toevoegvergoeding moet de toevoeging ter declaratie worden ingediend.

S010 Overtreding dienend voor sector kanton
- Zwaarwegende belangen dienen nader onderbouwd te worden;
- Zonder dagvaarding wordt in beginsel niet toegevoegd voor eerste aanleg en hoger beroep.
 
S041 OM-afdoening / strafbeschikking
Voor verzet tegen een strafbeschikking bij een misdrijf kan worden toegevoegd.

Z250 Overige strafzaken
Voor verweer tegen de vordering tot gijzeling van de getuige kan worden toegevoegd.

B010 Bestuursrecht
- Ook in onderwijszaken valt een verzoek om voorlopige voorziening onder bereik van de toevoeging in hoofdzaak;
- Geen toevoeging voor bezwaar verrekenen proceskostenvergoeding.

C010 Wet werk en bijstand (Participatiewet)
Voor bezwaar/(hoger) beroep gericht tegen een positief besluit wordt het belang getoetst.
 
E010 Geschillen m.b.t. het erfrecht
Beleid voor rechtsbijstand aan executeur en bij geschillen legitieme portie is opgenomen in Kenniswijzer.
 
Mediation Toevoegen
Geen mediationtoevoeging voor relatietherapie of schuldhulp.

O013 Gewelds- en zeden-misdrijven met ernstig letsel
Beleid voor rechtsbijstand bij affectieschade is opgenomen in Kenniswijzer.
 
O033 schuldsanering / betalingsregeling
De werkinstructie O033 is volledig gereviseerd en uitgebreid (klikt u hier).
Toelating tot een schuldsanering betreft een privébelang, ongeacht hoe de schulden zijn ontstaan.

Financiële beoordeling - Laagste eigen bijdrage
Bij een minnelijke schuldsanering is de laagste eigen bijdrage van toepassing.
 
P012, P030, P040
Voor een eerste geschil na verbreking van de relatie/samenwoning wordt een toevoeging verstrekt met de code P012.

P040, P041
Als niet de ex-partner maar een andere persoon, bijvoorbeeld grootouder, verzoekt om gezag of omgang dan geldt de reguliere eigen bijdrage tabel.

P050
Waardebepaling V.O.F. hoort bij werkzaamheden boedelscheiding en wordt niet beoordeeld als zakelijk.

P070, P090
- Een benoemde bijzondere curator moet voor het aanvragen van toevoegingen als bijzondere curator bij de Raad zijn ingeschreven;
- Bij meerdere minderjarigen wordt in beginsel één toevoeging verstrekt.
 
V010 Vreemdelingenwet
Voor rechtsbijstand wordt onderscheid gemaakt tussen een starter en bestaand bedrijf.
 
Medisch Haalbaarheidsonderzoek/MDB
Ongevraagde medische stukken worden verwijderd uit het dossier.
 
Rechtspersonen
Het doel waarvoor de rechtspersoon is opgericht (commercieel of ideëel) doet in zakelijke geschillen niet ter zake.

Bedrijfsmatig handelen
Toevoegingsaanvragen van zowel de stille als de beherende vennoot worden getoetst op bedrijfsmatig handelen.

Draagkrachtberekening minderjarige rechtzoekende
Bij een meerderjarigheidsverklaring blijft het inkomen en vermogen van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers buiten beschouwing.

Inkomensverklaring
Met een inkomensverklaring kunnen bepaalde werkzaamheden van een notaris tegen verminderd tarief worden verricht.

Resultaatbeoordeling
- Het formulier Resultaatbeoordeling moet altijd worden meegestuurd bij Personen- en Familierechtzaken;
- De resultaatbeoordeling kan ook de werkzaamheden van de advocaat omvatten na de schikking of uitspraak.

V060 A.A.- procedure
Onder voorwaarden kan een tweede V060 toevoeging worden verstrekt.

V070 Voornemen vervolgaanvraag asiel
Vanaf 1 april 2020 moeten V070 toevoegingen worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand, niet meer bij Legal Aid.

Wet dwangsom
Direct beroep gevolgd door een inhoudelijke beslissing en beroep is beschreven op Kenniswijzer.

 

Zaakcodelijst - Gewicht in punten

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).

Top