logo

O013 gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letselprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 12 lid 2 sub b Wrb (voldoende belang)
Artikel 12 lid 2 sub g Wrb (zelfredzaamheid)
Artikel 44 lid 4 Wrb
Artikel 4 lid 2 Brt
Artikel 7 Brt
Artikel 28 lid 1 sub c Wrb aantekening 9 en 10 HT (eenvoudige afhandeling)

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel
  • een duidelijke toelichting op het rechtsprobleem en de noodzaak van een advocaat

Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener moet als specialist slachtofferzaken  zijn ingeschreven.
Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat.

Als de rechtsbijstandverlener niet als specialist slachtofferzaken is ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 182.

Uitzondering Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener die werkzaamheden verricht voor een rechtzoekende die het slachtoffer is van mensenhandel, hoeft niet als specialist slachtofferzaken ingeschreven te staan als hij:

  • ingeschreven staat voor de specialisatie asiel- of vreemdelingenrecht, én
  • een verdiepingscursus mensenhandel (5 punten) heeft gevolgd, waarin verblijfrechtelijke aspecten en de positie van het slachtoffer aan bod komen, aangevuld met een tweejaarlijkse actualiteitencursus mensenhandel.

Toevoegbeleid

Algemeen

Als uit de aanvraag blijkt dat sprake is van noodzakelijke juridische werkzaamheden ter zake van een ernstig gewelds- en zedenmisdrijf met een bekende verdachte, dan verstrek je een paraplutoevoeging met code O013. Deze toevoeging geldt voor alle advieswerkzaamheden in de zaak én de eerste procedure die hieruit voortvloeit.

Je verstrekt een toevoeging als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Het slachtoffer moet in aanmerking komen voor een uitkering overeenkomstig artikel 3 Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Het gaat over de ernst van het letsel: dit kan zowel geestelijk als lichamelijk letsel zijn als een combinatie van beide.
Als richtlijn wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven aangehouden dat letsel met langdurige of blijvende ernstige gevolgen zoals een ontsierend litteken, het verlies van (het zicht van) een oog of letsel waarbij het herstel lang duurt of waardoor rechtzoekende zijn dagelijkse werkzaamheden of bezigheden geruime tijd (langer dan zes weken) niet heeft kunnen doen, als ernstig letsel wordt aangemerkt. Voorbeelden zijn krachtverlies in de hand of beperkte beweeglijkheid van de schouder.

Bij ernstig geestelijk letsel moet bijvoorbeeld gedacht worden aan slaapproblemen gedurende een langere periode of straatangst of psychisch trauma.
Bij zedenmisdrijven en gewapende overvallen -of ander direct levensgevaar– gaat de Raad er doorgaans vanuit dat er sprake is van ernstig geestelijk letsel.

Affectieschade

Naasten en nabestaanden van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letsel kunnen in aanmerking komen voor affectieschade. Het beleid van de werkinstructie O013 is van toepassing in deze zaken.

Paraplutoevoeging

De paraplutoevoeging geldt voor alle advieswerkzaamheden met betrekking tot de problematiek bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en de eerste procedure die hieruit voortvloeit. Bijvoorbeeld: civiele procedure tot schadevergoeding, voeging als benadeelde partij, beklag niet vervolging na sepot OvJ. Bij vaststelling van de vergoeding blijft de zaakcode O013. Zie werkinstructie artikel 29 Bvr. Als een Z110 wordt aangevraagd, maar de zaak voldoet aan de voorwaarden voor O013, dan verstrek je een toevoeging O013. Wordt niet voldaan aan de voorwaarden, dan beoordeel je de aanvraag conform de werkinstructie Z110.

Als niet aan de voorwaarden voor O013 wordt voldaan, kun je mogelijk wel een toevoeging voor O010 verstrekken.

Vroeg stadium bij zedenmisdrijven: LAT

Is er nog geen verdachte bekend in de zedenzaak, dan verstrek je een lichte adviestoevoeging. De advocaat kan in dat stadium van de zedenzaak het slachtoffer bijstaan bij de aangifte, informeren over het opsporingsonderzoek, de rechtspositie van het slachtoffer en de mogelijkheden van het verkrijgen van een schadevergoeding. Zodra de verdachte bekend is, kan de advocaat mutatie vragen en kun je de LAT omzetten naar een reguliere paraplutoevoeging.

Slachtoffers misbruik Jeugdzorg

Slachtoffers van misbruik in de periode dat zij onder de verantwoordelijkheid van Jeugdzorg vielen, zijn in eerste instantie aangewezen op bijstand van Slachtofferhulp Nederland (SHN). Blijkt uit de toevoegaanvraag niet dat rechtzoekende zich tot SHN heeft gewend, dan wijs je de aanvraag af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid). Je verstrekt een toevoeging als uit de aanvraag blijkt dat SHN de rechtzoekende naar een advocaat verwijst.

Let op: Het is bij slachtoffers van misbruik Jeugdzorg NIET vereist dat er sprake is van strafrechtelijke vervolging van de dader.

De financiële beoordeling is gelijk aan die bij een ‘slachtoffer zeden- of geweldsmisdrijf’ zie de verwijzing hieronder.

Mensenhandel

Aan slachtoffers van mensenhandel die rechtsbijstand willen, wordt in een vroeg stadium een toevoeging verleend met zaakcode O013 met aanvullende omschrijving: mensenhandel. Er moet sprake zijn van een zaak binnen de Nederlandse rechtssfeer en een verdachte die bekend is. Ook dit is een paraplu-toevoeging. De toevoeging geldt voor alle advieswerkzaamheden met betrekking tot de problematiek bij mensenhandel en de eerste procedure die hieruit voortvloeit. Bijvoorbeeld: (bedenktijd voor het doen van) aangifte, bijstand bij het verkrijgen van een tijdelijke vergunning tot verblijf op humanitaire gronden, voeging als benadeelde partij, beklag niet vervolging na sepot OvJ. Bij vaststelling van de vergoeding blijft de zaakcode O013. Zie werkinstructie artikel 29 Bvr.

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier zie V010.

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

  • Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
  • Civielrechtelijke zaken: hoofdstuk 3, o.a. conservatoir beslag
  • Incidenten in de procedure: paragraaf 1.4.1 en 3.1
  • Deelgeschillen: paragraaf 1.4.1 
  • Minderjarige slachtoffers c.q. nabestaanden: paragraaf 1.2.1

Voorbeeld bereik

Een door het OM voor slachtoffers opgelegd conservatoir beslag op het vermogen van de verdachte in een zaak over ernstig gewelds- of zedenmisdrijf betreft hetzelfde rechtsbelang als de hoofdzaak.

Financiële beoordeling / Geen eigen bijdrage

Slachtoffer zeden- of geweldsmisdrijf: zie werkinstructie Financiële beoordeling, geen eigen bijdrage.
Voeging benadeelde partij: zie werkinstructie Financiële beoordeling, geen eigen bijdrage.

Verzoek schadevergoeding bij schadefonds Geweldsmisdrijven

Zie werkinstructie O010.

Beklag niet vervolging

Zie werkinstructie Z180.

Straat- en contactverbod

Zie werkinstructie O011.

LAT

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.

Achtergrondinformatie

Letsellijst

Versie 4.05 (01-06-2020)

Rechtsgebied:

Verbintenissenrecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-05-2011

Laatst gewijzigd: 01-06-2020

Top