logo

Z251 / Z252 Wet tijdelijk huisverbod - Voorlopige Voorziening / beroepprint icon

Wet- en regelgeving

Wet tijdelijk huisverbod
Artikel 43 lid 2 Sub h Wrb

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Tijdelijk Huisverbod
  • beschikking huisverbod, tenzij mondeling aangezegd

Inschrijvingsvoorwaarden

Specialisatie is niet vereist.

Toevoegbeleid

Algemeen

De beschikking inhoudende het huisverbod wordt ter plekke aan de uithuisgeplaatste uitgereikt (in spoedeisende gevallen kan het verbod ook mondeling worden aangezegd).

Piketfase

Wanneer de uithuisgeplaatste rechtsbijstand wenst, start de piketfase. Hiervoor verstrek je geen toevoeging. Onder de piketfase valt het geven van advies over de verdere rechtsmiddelen.

Voorlopige voorziening (Z251) 

Een eventuele reguliere aanvraag voor de voorlopige voorziening (moduul S) kun je toevoegen. Je stelt de eigen bijdrage op nihil, ongeacht de draagkracht.

Beroep (Z252)

Voor het beroep tegen de uithuisplaatsing kun je een toevoeging verstrekken. Hier toets je de draagkracht wel. Voor de eigen bijdrage geldt het normale regime. De toevoeging verstrek je onder de zaakcode Z252 met de aanvullende omschrijving: “beroep tijdelijk huisverbod”.
Er is geen bezwaarschriftenprocedure. Voor verlenging huisverbod, zie werkinstructie Bereik Strafrechtelijke zaken, paragraaf 4.1.11.

Toepassing norm

Bij het opleggen van een huisverbod kan sprake zijn van onderling tegenstrijdige belangen van de partners. Als daarop in het aanvraagformulier een beroep wordt gedaan, pas je de alleenstaandennorm toe.

Juridische ondersteuning slachtoffer

Toevoegingsaanvragen voor juridische ondersteuning van het slachtoffer, al dan niet ter zitting wijs je af met de volgende tekst:
“U heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de advocaatkosten. De Raad wijst uw aanvraag af, omdat u hiervoor geen advocaat nodig heeft. Slachtofferhulp Nederland kan u gratis juridische begeleiding bieden. (Artikel 12 lid 2 sub g Wrb)” 

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische begeleiding aan een slachtoffer. Zoals voorlichting over de procedure bij de rechtbank of hulp bij het op schrift stellen van het standpunt van het slachtoffer over het huisverbod.

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

- Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
- Strafzaken, hoofdstuk 4
- Beroep (verlenging) huisverbod, paragraaf 4.1.11

LAT

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.

Versie 2.08 (01-04-2018)

Rechtsgebied:

Strafzaken niet verdachten

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-05-2011

Laatst gewijzigd: 01-04-2018

Top