logo

C031 studiefinancieringprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 12 Wrb Artikel 4 Brt
Artikel 8 lid 1 sub b en j Brt
Artikel 28 Wrb aantekening 18 en 20 HT
Artikel 32 Wrb aantekening 1 – 4 en 19 HT

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel
  • een kopie van de bestreden beslissing
  • een toelichting op de aan te voeren gronden en de te verrichten werkzaamheden
  • het (financieel) belang

Toevoegbeleid

Algemeen

De zaakcode C031 gebruik je voor alle geschillen over studiefinanciering: van de aanvraag studiefinanciering tot en met de terugbetaling inclusief geschillen over de OV-kaart.

Een eerste aanvraag voor het geschil met het overheidsorgaan kun je toevoegen voor advies c.q. procedure als er sprake van voldoende financieel belang en een advocaat noodzakelijk is. Vermeld in de aanvullende omschrijving op de toevoeging altijd de rechtsgang, datum van het besluit en een korte omschrijving van het geschil.

Geschil niet omzetten studiefinanciering/ lening inburgering in gift

Van burgers wordt verwacht dat zij de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen (of het staatsexamen ‘Nederlands als Tweede Taal’) zelf betalen. De burger kan hiervoor een lening afsluiten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Is rechtzoekende asielgerechtigd en slaagt hij voor zijn examens, dan wordt de lening omgezet in een gift. Als de DUO de lening niet omzet, terwijl rechtzoekende meent dat hij aan de voorwaarden voldoet, dan is sprake van een betwiste schuld en toets je niet aan artikel 7 Brt. Je kunt een toevoeging verstrekken als aan de overige voorwaarden is voldaan.

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

  • Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
  • Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2, o.a. terugverwijzing, aanvragen voor partners, verzoek herziening

Mogelijke rechtsgangen

  • bezwaar bij de betrokken overheidsinstelling;
  • beroep bij de rechtbank;
  • hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB);
  • voorlopige voorziening.

Termijn rechtsmiddel

Je neemt bij een aanvraag altijd aan dat de advocaat de termijn heeft gesauveerd.

Als een beslissing ouder is dan zes maanden en uit de aanvraag blijkt niet dat de zaak nog loopt dan maak je de aanvraag onvolledig met de volgende tekst:

“De Raad voor Rechtsbijstand kan de toevoeging weigeren indien de rechtsbijstand reeds feitelijk verleend is. Omdat de bestreden beslissing al 6 maanden oud is, verzoekt de Raad u mee te delen of u op het moment van de toevoegingaanvraag nog rechtsbijstand verleende. Als dit niet het geval is, wilt u dan een nadere toelichting geven welke omstandigheden tot de late aanvraag hebben geleid?
(Artikel 28 lid 1 sub a Wrb)”

Niet tijdig beslissen/Wet dwangsom

Werkinstructie Wet Dwangsom

Zelfredzaamheid


a. aan te voeren gronden van feitelijke aard in bezwaarprocedure

Als uit de aanvraag blijkt dat de studiefinanciering is afgewezen omdat rechtzoekende bijvoorbeeld niet de gevraagde stukken/ informatie heeft verstrekt, dan wijs je de toevoegaanvraag voor het bezwaar af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).

b. aanvragen van studiefinanciering / lening of tegemoetkoming

Het aanvragen van studiefinanciering, lening of tegemoetkoming wordt gelijkgesteld met het aanvragen van een uitkering Voor het aanvragen van een uitkering verstrek je geen toevoeging, rechtzoekende kan dit zelf ( artikel 8 lid 1 sub b Brt). Deze toevoegingsaanvraag wijs je af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
Als de advocaat bij de aanvraag gemotiveerd aangeeft dat de zaak zodanig feitelijk en/of juridisch complex is dat bijstand van een advocaat noodzakelijk is voor het aanvragen van studiefinanciering kun je bij hoge uitzondering een toevoeging verstrekken. In de aanvullende omschrijving neem je op 'aanvraag c.q. bezwaar.'

c. verzoek herziening onherroepelijke beslissing

Voor een verzoek aan een bestuursorgaan / de rechtbank om terug te komen op een onherroepelijke beslissing (herzieningsverzoek) verstrek je geen toevoeging, tenzij er sprake is van juridische of feitelijke complexiteit ( artikel 8 sub j Brt).

LAT

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.

Versie 3.05 (01-10-2019)

Rechtsgebied:

Sociale voorzieningen

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-05-2011

Laatst gewijzigd: 01-10-2019

Top