logo

P090 Bijzondere Curator - mediator - niet-advocaatprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 13 lid 2 Wrb
Artikel 32 Wrb
Artikel 6 lid 1 sub c Bebr
Artikel 8 sub c Bebr
Artikel 1:250 BW

Benodigde stukken / informatie

Toevoeging

Vaststelling

Inschrijvingsvoorwaarden

De bijzondere curator mediator-niet-advocaat moet voor de specialisatie bijzondere curator in artikel 1:250 BW zaken zijn ingeschreven. 

Als de bijzondere curator mediator-niet-advocaat niet voor de specialisatie bijzondere curator in artikel 1:250 BW zaken is ingeschreven neem je hierover contact op met de verwijzende instantie en wijs je de aanvraag af met de volgende tekst:
‘‘Er is een aanvraag ingediend voor vergoeding van de kosten van een bijzondere curator. De Raad wijst de aanvraag af, omdat de mediator niet voor de specialisatie bijzondere curator in artikel 1:250 BW zaken is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad heeft de instantie die de beschikking heeft afgegeven op de hoogte gesteld en verzocht om een beschikking tot benoeming bijzondere curator af te geven aan een bij de Raad ingeschreven advocaat of mediator (artikel 13, 15 Wrb)."

Je neemt een telefoonnotitie op in wfm waarin je vermeld wie je bij de verwijzende instantie hebt gesproken en op welke datum.

Toevoegbeleid

Let op: De andere eigen bijdrage (artikel 2a Bebr) geldt niet voor zaken die onder de zaakcode P090 vallen.

Algemeen

Aan een bijzondere curator mediator-niet-advocaat kun je een toevoeging P090 verstrekken als de rechter deze mediator als bijzondere curator heeft benoemd om de belangen van een minderjarige behartigen. Als aanvullende omschrijving neem je in de beslissing op ‘bijzondere curator: [beschrijving aanleiding benoeming, bijvoorbeeld geschil-, gezags- of omgangsregeling].

Meerdere minderjarigen

Uitgangspunt is dat je één toevoeging verstrekt aan de bijzondere curator.

Oordeelt de rechtbank bij de benoeming van de bijzondere curator dat er sprake is van per kind uiteenlopende belangen, dan verstrek je ongeacht het aantal kinderen twee toevoegingen.

Vaststelbeleid

De werkzaamheden van de bijzondere curator worden verricht binnen de procedure. De bijzondere curator krijgt daarom een procedurevergoeding. Zijn er twee toevoegingen verstrekt, dan stel je deze altijd in samenhang vast.

Bijzondere curator – Advocaat

Voor de advocaat die benoemd is als bijzondere curator, zie werkinstructie P090.

Financiële beoordeling

De eigen bijdrage voor de aanvraag van de bijzondere curator voor rechtsbijstand voor de minderjarige stel je op nihil ( artikel 6 lid 1 sub c Bebr).

Extra uren

De werkzaamheden van de bijzondere curator betreffen in het algemeen geen bijzondere rechtsvragen of juridisch relevante factoren die de zaak feitelijk of juridisch complex maken. Deze werkzaamheden kunnen daarom worden afgewikkeld binnen het forfait. Zie voor meer informatie de werkinstructie Eerste aanvraag extra uren, paragraaf 2.2. Indien de rechtbank bij de benoeming van de bijzondere curator dat er sprake is van per kind uiteenlopende belangen, dan verstrekt de Raad twee toevoegingen, ongeacht het aantal kinderen.

Achtergrondinformatie

Hier leest u nog wat achtergrondinformatie bij deze werkinstructie.

Leidraad werkwijze en verslag bijzondere curatoren.

Kamerstukken I 2008/09, 30 145 nr. E, p. 1-2 over rol bijzondere curator.

Versie 2.05 (01-06-2020)

Rechtsgebied:

Personen- en familierecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 20-12-2017

Laatst gewijzigd: 01-06-2020

Top