logo

P040 ouderlijk gezag / voogdijprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 12 lid 2 sub g Wrb (noodzaak rechtsbijstand)
Artikel 28 Wrb aantekening 5 en 6 HT (eenvoudige afhandeling) 
Artikel 32 Wrb aantekening 2 HT (rechtsbelang)
Artikel 32 Wrb aantekening 20 HT (nevenvoorzieningen)

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel

Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener moet als personen- en familierechtspecialist zijn ingeschreven.  Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat.

Als de rechtsbijstandverlener niet als personen- en familierechtspecialist is ingeschreven wijs je de aanvraag af met tekstcode 182.

Uitzondering inschrijvingsvoorwaarden

Alleen in cassatiezaken geldt het vereiste van specialisatie niet.

Toevoegbeleid

Algemeen

Let op: Voor deze zaakcode geldt een andere eigen bijdrage (artikel 2a Bebr). Uitzondering: Als niet de ex-partner maar een andere persoon, bijvoorbeeld grootouder, verzoekt om gezag over een minderjarige, dan geldt de reguliere eigen bijdrage tabel. De advocaat kan dit toelichten bij de aanvraag toevoeging of in HT een mutatieverzoek indienen. Je past de eigen bijdrage handmatig aan door in GRAS te kiezen voor de Hardheidsclausule personen- en familierecht (HHC).

Je kunt een toevoeging voor ouderlijk gezag/voogdij verstrekken als er niet eerder een toevoeging voor personen- en familierecht is verstrekt of aangevraagd. Is dat wel het geval, dan toets je op bereik.  

NB. Voor een eerste geschil na verbreking van de relatie/samenwoning verstrek je een toevoeging met de code P012 (advies/procedure). 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb). Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

  • Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
  • Civielrechtelijke zaken: hoofdstuk 3
  • Personen- en familierecht: paragraaf 3.2
  • Samenloop nevenvoorzieningen/ meerdere vorderingen: paragraaf 3.2.1 e.v.

Voorbeeld bereik

Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van procedures
D en H zijn in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De rechter heeft bij voorlopige voorziening het gezag toegekend aan H. Door wijziging van persoonlijke omstandigheden wil H het gezag overdragen aan D. Wijzigen van een voorlopige voorziening betreft hetzelfde rechtsbelang als de echtscheiding, zie werkinstructie P010.

Wederpartij niet ex-partner

Is de wederpartij niet de ex-partner, zie werkinstructie P043.

Gezag (voorheenvoogdij) / hoofdverblijf

Je kunt voor een verweer of een verzoek met betrekking tot het ouderlijk gezag / hoofdverblijf van de minderjarige een toevoeging verlenen.

Gezamenlijk verzoek tot wijziging van het gezag

Voor een gezamenlijk verzoek tot wijziging van het gezag kun je aan beide partners een groepstoevoeging verstrekken. Je geeft bij de inhoudelijke toelichting de code SH (samenhang) op met het toevoegkenmerk van het andere dossier.

Registratie gezamenlijk ouderlijk gezag over in het buitenland geboren kind

Een verzoek om registratie van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezagsregister bij de rechtbank Amsterdam wijs je af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid). Het verzoek kan zowel online als schriftelijk worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam.

LAT

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.

Versie 3.06  (01-06-2020)

Rechtsgebied:

Personen- en familierecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 15-12-2010

Laatst gewijzigd: 01-06-2020

Top