logo

E010 geschillen m.b.t. het erfrechtprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 12 lid 2 sub b Wrb (voldoende belang)
Artikel 12 lid 2 sub g Wrb (zelfredzaamheid)
Artikel 4 lid 2 Brt
Artikel 28 lid 1 sub c Wrb aantekening 9 en 10 HT (eenvoudige afhandeling)

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel
  • een duidelijke toelichting op het rechtsprobleem en de noodzaak van een advocaat
  • het financieel belang

Toevoegbeleid

Algemeen

De code gebruik je voor geschillen met betrekking tot het erfrecht.

Je beoordeelt of de rechtsbijstand van een advocaat noodzakelijk is.
Uit de aanvraag moet blijken welke werkzaamheden de advocaat gaat verrichten en wat rechtzoekende zelf gedaan heeft. Als niet direct de noodzaak van een advocaat duidelijk blijkt, maak je de aanvraag onvolledig met tekstcode 025.

Notaris/voorliggende voorziening

Voor het verzamelen van informatie en advies over de erfenis verstrek je geen toevoeging. Daarvoor is de notaris de voorliggende voorziening. Deze aanvraag wijs je af met tekstcode 150.

Akte nalatenschap/zelfredzaamheid

Voor het verkrijgen van de akte nalatenschap, bij het beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis, verstrek je geen toevoeging. Rechtzoekende kan deze akte zelf bij de griffie van de rechtbank aanvragen. Je wijst de aanvraag af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).

Vereffenaar

Voor het verzoek tot benoeming van een vereffenaar (bij de rechtbank) kun je een toevoeging verstrekken als aan alle overige voorwaarden is voldaan, zoals het financieel belang en het directe/persoonlijke belang van rechtzoekende. Er wordt geen toevoeging verleend voor het verzoek tot opheffen van een vereffening (bij de kantonrechter) op grond van artikel 4:209 BW. Bijstand van een advocaat is niet noodzakelijk. Je wijst af met zaakcode 130 (zelfredzaamheid).

Achtergrondinformatie. Informatie over erfenis

Executeur

Als de rechtzoekende als natuurlijk persoon is benoemd tot executeur en een geschil krijgt met één van de erfgenamen, kun je een toevoeging verstrekken als aan alle overige voorwaarden is voldaan. Is de executeur een zelfstandige, dan wijs je de aanvraag af met zaakcode 165 (bedrijfsmatig). Zie werkinstructie bedrijfsmatig handelen.

Als is bepaald dat de kosten van de executeur moeten worden vergoed uit de erfenis, dan wijs je de toevoegaanvraag af met de volgende tekst: ‘De kosten van de executeur in deze kwestie dienen voldaan te worden uit de boedel (artikel 1 lid 1 Wrb en artikel 12 lid 1 Wrb).’

Legitieme portie

Een aanvraag toevoeging voor beroep op legitieme portie wijs je af op zelfredzaamheid (zaakcode 130).
Als de advocaat bij de aanvraag gemotiveerd aangeeft dat de zaak zodanig feitelijk en/of juridisch complex is dat bijstand van een advocaat noodzakelijk is, kun je bij uitzondering een toevoeging verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer de advocaat aangeeft waarom er sprake is van een geschil met de executeur en de notaris geen uitkomst kan bieden.

LAT

De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.

Versie 2.06 (01-06-2020)

 

Rechtsgebied:

Erfrecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 15-12-2010

Laatst gewijzigd: 01-06-2020

Top