logo

V072 hoger beroep vervolgaanvraag asielprint icon

Wet- en regelgeving

Vreemdelingenwet 2000
Artikel 5a Bvr (per 1-1-2014)
Artikel 12 Wrb
Artikel 28 Wrb
Artikel 32 Wrb
Artikel 3 Brt
Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (Bebr)

Tabel zaakcodering asiel toevoegen en vaststellen

Benodigde stukken / informatie

  • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Vervolgaanvraag Asiel (MijnRvR)
  • een kopie van de bestreden beschikking
  • nieuwe feiten en / of omstandigheden (nova)

Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener moet als asielrechtspecialist zijn ingeschreven. Uitzondering is niet mogelijk. Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat.

Als de rechtsbijstandverlener niet als asielrechtspecialist is ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 182.

Toevoegbeleid

Algemeen

Let op: Deze zaakcode gebruik je voor alle toevoegaanvragen over hoger beroep vervolgaanvraag asiel af te geven op of ná 15 januari 2014.

Je verstrekt een toevoeging voor hoger beroep vervolgaanvraag asiel c.q. voorlopige voorziening als de gronden worden ingediend én als uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van nieuwe feiten en / of omstandigheden (nova).

Er is sprake van nova als deze niet in de eerdere (asiel)procedure ingebracht hadden kunnen worden. Voorbeelden van nova zijn:

  • een wijziging van het categoriaal beschermingsbeleid;
  • een nieuw asielgerelateerd document gedateerd voor het onherroepelijke besluit in de eerdere procedure.

Als uit de aanvraag onvoldoende blijkt of er sprake is van nova dan maak je de aanvraag onvolledig met de volgende tekst:

“U heeft een aanvraag ingediend om rechtsbijstand te verlenen bij een vervolgaanvraag asiel. Graag verneemt de Raad wat de bijzondere aspecten zijn in deze zaak om bij uitzondering voor een toevoeging in aanmerking te komen.
(Artikel 12 Wrb, Handboek Toevoegen aantekening 16)”

Als blijkt dat er geen sprake is van nova dan wijs je de aanvraag af met de volgende tekst:

“Rechtsbijstand wordt als zijnde van elke grond ontbloot niet verleend omdat het verzoek betrekking heeft op een vervolgaanvraag asiel waarvoor rechtzoekende geen nieuwe feiten en/of omstandigheden aan kan voeren en ook anderszins niet van bijzondere omstandigheden is gebleken.
(artikel 12 lid 2 sub a Wrb jo artikel 3 sub f Brt)”

Voorlopige voorziening

Als uit de beschikking blijkt dat de rechtsgevolgen door het hoger beroep niet worden opgeschort (bijvoorbeeld uitzetting) dan kun je een tweede toevoeging in samenhang verstrekken, op voorwaarde dat deze afzonderlijk wordt aangevraagd. Bij de inhoudelijke toelichting neem je de zin op: 'samenhang met toevoeging [toevoegkenmerk ander dossier].'

Tweede voorlopige voorziening in beroep

Je verstrekt een toevoeging voor de tweede voorlopige voorziening als een uitzettingsdatum bekend is. Als deze niet bekend is, is spoedeisendheid niet aangetoond en wijs je de aanvraag af op prematuur, met tekstcode 131.

Advieswerkzaamheden

Je verstrekt geen toevoeging voor advies over het al dan niet instellen van hoger beroep. Je wijst de aanvraag af met tekstcode 131 (prematuur).

Termijn rechtsmiddel

Je neemt bij een aanvraag aan dat de advocaat de termijn heeft gesauveerd.

Als een beslissing ouder is dan zes maanden en uit de aanvraag blijkt niet dat de zaak nog loopt dan maak je de aanvraag onvolledig met tekstcode 070.

Meegereisden: afzonderlijk asielmotief

Je kunt op een gemotiveerd verzoek een afzonderlijke toevoeging voor advies c.q. procedure verstrekken voor een meerderjarig meegereisde als deze een afzonderlijk asielmotief heeft. Is de aanvraag niet gemotiveerd, zie werkinstructie bereik paragraaf 2.3.1.

Verstrek je aan een meerderjarig meegereisde een toevoeging, dan geef je aan dat er sprake is van een groepstoevoeging en neem je bij inhoudelijke toelichting de zin op: 'samenhang met toevoeging [Toevoegkenmerk ander dossier].' De vaststeller beoordeelt achteraf of er daadwerkelijk sprake was van samenhang.

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

-      Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
-      Bereik: meerdere rechtzoekenden/partner/gezinsleden, paragraaf 1.2.1
-      Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2, o.a. terugverwijzing, aanvragen voor partners, verzoek herziening
-      Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, o.a. meegereisden: verknocht verband, (hoger) beroep en voorlopige voorziening op nader aan te voeren gronden

Second opinion

 In beginsel voeg je niet toe voor second opinion.
In uitzonderlijke gevallen kun je een LAT verstrekken voor een second opinion voor een procedure over een verblijfsvergunning. Je verstrekt alleen een LAT als er sprake is van zwaarwegende belangen, zoals dreigende uitzetting van de rechtzoekende én juridische complexiteit. Bij de aanvullende omschrijving neem je op: “second opinion cq hoofdzaak”.

Als bij een aanvraag toevoeging niet wordt aangegeven dat er sprake is van zwaarwegende belangen én juridische complexiteit, dan wijs je de aanvraag af met de volgende tekst:

‘U heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de advocaatkosten bij een second opinion. De Raad wijst dit verzoek af, omdat uit uw aanvraag niet blijkt van zwaarwegende belangen om bij uitzondering voor een toevoeging in aanmerking te komen. (Artikel 12 lid 2 sub b Wrb)’

Als de second opinion leidt tot een procedure kan de LAT worden omgezet in een reguliere toevoeging.

LAT

Je verstrekt geen LAT voor een hoger beroep vervolgaanvraag asiel, tenzij sprake is van een second opinion (zie hierboven). Je wijst de aanvraag af met tekstcode 131 (prematuur).

Wet Dwangsom

Werkinstructie Wet Dwangsom

Financiële beoordeling

Zie werkinstructie Financiële beoordeling.

Archief

Beleid tot 1 januari 2015

Versie 2.14 (01-04-2019)

Rechtsgebied:

Asiel- en vreemdelingenrecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-01-2014

Laatst gewijzigd: 01-04-2019

Top