logo

V050 A.A. -procedureprint icon

Wet- en regelgeving

Vreemdelingenwet 2000
Beleidsregel vergoedingen voor rechtsbijstand in de nieuwe asielprocedure
Artikel 12 Wrb
Artikel 28 Wrb
Artikel 32 Wrb
Artikel 8 Brt
Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (Bebr)

Benodigde stukken / informatie

  • origineel en door de advocaat ondertekend aanvraagformulier A.A./V.A.-procedure (een goed leesbare kopie wordt ook geaccepteerd en leidt in ieder geval niet tot een onvolledige aanvraag)
  • distributiebrief (verstrekt door RvR Legal Aid), of
  • hasa distributiebrief (verstrekt door RvR Legal Aid), plus toelichting nieuwe feiten en/of omstandigheden, of
  • bij ontbreken van de distributiebrief: een duidelijke toelichting op het rechtsprobleem, noodzaak van een advocaat en reden ontbreken distributiebrief

voor een aanvraag lichte adviestoevoeging (LAT):

Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener moet als asielspecialist zijn ingeschreven. De uitzondering van artikel 16 Wrb is hier niet van toepassing.

Als de rechtsbijstandverlener niet als asielspecialist is ingeschreven wijs je de aanvraag af met tekstcode 182.

Toevoegbeleid

Algemeen

Je verstrekt een toevoeging met zaakcode V050 voor een eerste asielaanvraag die is ingediend op of na 1 juli 2010.
Je verstrekt een toevoeging met zaakcode V060 voor een eerste asielaanvraag waarvoor de toevoegaanvraag is ontvangen op of na 1 september 2011.

De toevoeging geldt voor alle werkzaamheden tijdens de algemene asielprocedure (A.A.-procedure) en de eventuele verlengde asielprocedure (V.A.-procedure).
Stroomschema afgifte toevoegingen AC.
Bij de aanvraag moet een distributiebrief worden overgelegd.
Je verstrekt alleen een toevoeging op naam van de hoofdcliënt.

Meegereisden/ verknocht verband: 1 toevoeging

Per verknocht verband wordt één distributiebrief verstrekt. Op de distributiebrief staan de namen vermeld van de met de hoofdcliënt meegereisden. Tot een verknocht verband rekenen we een gezin bestaande uit: moeder, vader en minderjarige kinderen. Minderjarig wil zeggen jonger dan 18 jaar. Ook een grootouder die samen reist met de minderjarige kleinkinderen zien we als verknocht verband.
Je verstrekt voor een verknocht verband 1 toevoeging op naam van de hoofdcliënt. Een aanvraag van een meegereisde wijs je af op bereik.

Afzonderlijk vluchtverhaal

Je kunt een afzonderlijke toevoeging voor advies c.q. procedure verstrekken voor een meegereisde als deze een afzonderlijk vluchtverhaal heeft. De advocaat moet in de toevoegingaanvraag gemotiveerd aangeven dat hiervan sprake is. Is de aanvraag niet gemotiveerd dan wijs je meteen af op bereik met de toevoeging op naam van de hoofdcliënt. Is voor de hoofdcliënt nog geen aanvraag ingediend dan maak je de aanvraag onvolledig en vraag je om nadere uitleg.
Je verstrekt in geen geval een toevoeging op naam van een meegereisde in de plaats van de toevoeging op naam van de hoofdcliënt.

Meerdere aanvragen familieleden: aparte toevoegingen

Wanneer meerdere distributiebrieven zijn verstrekt aan familieleden, dan verstrek je per distributiebrief een toevoeging. Wel geef je aan dat er sprake is van een groepstoevoeging en neem je bij inhoudelijke toelichting de code SH (samenhang) met het Grasnummer van het andere dossier op. De vaststeller beoordeelt achteraf of er daadwerkelijk sprake was van samenhang.

Nareizigers

Je verstrekt een toevoeging voor advies c.q. procedure met zaakcode V050. Bij de aanvraag dient een distributiebrief gevoegd te worden. Voor nareizigers geldt een afwijkende A.A.-procedure, omdat over het algemeen geen opvang geregeld hoeft te worden.

Ex-Dublinklant

Is asielzoeker een ex-Dublinklant dan wordt alsnog de A.A.-procedure gestart. Je verstrekt een (nieuwe) toevoeging met code V050 voor procedure.

Hasa: reguliere distributiebrief

Je verstrekt een toevoeging met code V050 met als aanvullende omschrijving ‘hasa’ voor herhaalde asielaanvraag als de advocaat aangeeft dat het om een hasa zaak gaat en een reguliere distributiebrief is meegezonden. De reden dat een reguliere distributiebrief is meegezonden is dat de asielzoeker door de IND opnieuw in de procedure is gebracht. Je hoeft niet te toetsen aan nieuwe feiten en / of omstandigheden (nova).

Hasa: hasa distributiebrief

Je verstrekt een toevoeging met code V050 met als aanvullende omschrijving ‘hasa’ voor herhaalde asielaanvraag als uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van nieuwe feiten en / of omstandigheden (nova). Deze aanvragen zijn te herkennen aan de hasa-distributiebrief die advocaat krijgt uitgereikt.”

Er is sprake van nova als deze niet in de eerdere (asiel)procedure ingebracht hadden kunnen worden. Voorbeelden van nova zijn:

  • een wijziging van het categoriaal beschermingsbeleid;
  • een nieuw asiel gerelateerd document met datum van na het onherroepelijke besluit in de eerdere procedure.

Als uit de aanvraag onvoldoende blijkt of er sprake is van nova dan maak je de aanvraag onvolledig met de volgende tekst:

“U heeft een aanvraag ingediend om rechtsbijstand te verlenen bij een herhaald asielverzoek. Graag verneemt de Raad wat de nova zijn in deze zaak om bij uitzondering voor een toevoeging in aanmerking te komen en waarom deze niet in de eerdere asielprocedure naar voren worden gebracht.
(Artikel 12 Wrb, Handboek Toevoegen aantekening 16)”

Als blijkt dat er geen sprake is van nova dan wijs je de aanvraag af met de volgende tekst:

“Rechtsbijstand wordt als zijnde van elke grond ontbloot niet verleend omdat het verzoek betrekking heeft op een vervolgaanvraag asiel waarvoor rechtzoekende geen nieuwe feiten en/of omstandigheden aan kan voeren en ook anderszins niet van bijzondere omstandigheden is gebleken.
(artikel 12 lid 2 sub a Wrb jo artikel 3 sub f Brt)”

Distributiebrief niet aanwezig

Is bij de aanvraag geen distributiebrief gevoegd, dan maak je de aanvraag onvolledig met de volgende tekst:

“Graag ontvangt de Raad een afschrift van de distributiebrief.
Staat uw cliënt als meegereisde genoemd op deze brief, wilt u dan aangeven waarom u van mening bent dat aan de meegereisde een afzonderlijke toevoeging verstrekt dient te worden.
Als u geen distributiebrief heeft, wilt u dan aangeven wat hiervan de reden is en een afschrift van de afspraakbevestiging meezenden. ”

Aanvraag asiel onbepaalde tijd / verlenging

Zie werkinstructie V041.

Vreemdelingenbewaring: A.A.-procedure

Ook als rechtzoekende in vreemdelingenbewaring zit kan een A.A.-procedure worden opgestart. Er wordt ook in dat geval een distributiebrief verstrekt.

Vreemdelingenbewaring: 6-weken zaken

6-weken zaken zijn asielaanvragen uit bewaring die om wat voor reden ook, niet in de A.A.-procedure instromen. De zaak wordt binnen 6 weken beschikt (vandaar de term 6-wekenzaak). Voordat de advocaat met zijn werkzaamheden begint is albekend of het om een 6-wekenzaak gaat. Dit soort zaken voeg je toe met zaakcode V041.

Afgesproken is dat de collega’s van Legal Aid een zogenaamde V041-brief verstrekken aan advocaat.”

LAT

Als er geen distributiebrief wordt verstrekt door RvR Legal Aid dan kan de advocaat een lichte adviestoevoeging aanvragen. Deze wordt verstrekt voor zijn werkzaamheden verricht in de periode nà ontvangst van de afspraakbevestiging en vóór de oorspronkelijk geplande afgifte van de distributiebrief. Deze situatie doet zich voor als rechtzoekende met onbekende bestemming (mob) is vertrokken of wanneer de advocaat negatief adviseert over het indienen van een asielaanvraag.
Voor meegereisden waarbij sprake is van verknocht verband (zie uitleg hierboven) geldt dat per verknocht verband één LAT wordt verstrekt op naam van de hoofdcliënt. Deze LAT kan niet worden omgezet in een reguliere toevoeging.

Second opinion

Een aanvraag voor second opinion wijs je af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
De spreekuurvoorziening binnen het AC is hier de voorliggende voorziening. Als de eerste advocaat een negatief advies heeft uitgebracht over het indienen van de asielaanvraag, dan kan de asielzoeker binnen het AC terecht voor een second opinion. Leidt de second opinion alsnog tot het indienen van een asielaanvraag dan zal RvR Legal Aid alsnog een distributiebrief afgegeven. Op basis van de distributiebrief kan dan een reguliere aanvraag A.A./V.A. worden ingediend.

Opvolging

Uitgangspunt is dat de asielzoeker gedurende de gehele asielprocedure (A.A. en V.A.) bijgestaan wordt door dezelfde rechtsbijstandverlener. Alleen in uitzonderingssituaties zal een goed gemotiveerd verzoek tot overname kunnen worden toegestaan. Als de overnemende advocaat kantoor houdt in een ander ressort, moet hij onder overlegging van de originele toevoeging overname verzoeken bij de (vestiging van de) Raad in zijn ressort. 

Interressortelijke overname

Zie Mutatie van de toevoeging in verband met overname.

Financiële beoordeling

Geen eigen bijdrage
De toevoeging V050 verstrek je zonder oplegging van een eigen bijdrage. In het rapport eerste gehoor zit een ondertekende verklaring over het inkomen en vermogen. Deze vraag je nooit op.

Is sprake van een gezamenlijke huishouding met een partner met burgerservicenummer, dan leg je wel een eigen bijdrage op. De kortingsregel van Diagnose en Triage wordt automatisch toegepast.

Versie 1.08   (01-04-2019)

Rechtsgebied:

Asiel- en vreemdelingenrecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-05-2011

Laatst gewijzigd: 01-04-2019

Top