logo

V010 vreemdelingenwetprint icon

Wet- en regelgeving

Vreemdelingenwet 2000
Artikel 12 Wrb
Artikel 28 Wrb
Artikel 32 Wrb
Artikel 3 Brt
Artikel 8 Brt
Besluit eigen bijdragen rechtsbijstand (Bebr)

Benodigde stukken / informatie

 • (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Vreemdelingenrecht
 • een kopie van de bestreden beslissing en een toelichting op de te verrichten werkzaamheden

Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener moet als vreemdelingenrechtspecialist zijn ingeschreven. Uitzondering is niet mogelijk. Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat.

Als de rechtsbijstandverlener niet als vreemdelingenrechtspecialist is ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 182.

Uitzondering Inschrijvingsvoorwaarden

De rechtsbijstandverlener die werkzaamheden verricht voor een bezwaar c.q. beroep tegen de afwijzing van een vtv nareis / afwijzing MVV (op grond van artikel 29 lid 2 Vw), hoeft niet als specialist vreemdelingenzaken ingeschreven te staan als hij ingeschreven staat voor de specialisatie asiel.

Toevoegbeleid

Algemeen

De code V010 is een algemene code voor geschillen met de IND, de visadienst en ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) die niet onder het asielrecht, maar onder het vreemdelingenrecht vallen, zoals:

 • Minuut.

Tweede of vervolgaanvraag

* V080 – bezwaar vervolgaanvraag regulier
* V081 – beroep vervolgaanvraag regulier
* V082 – hoger beroep vervolgaanvraag regulier

Verblijf familie- en gezinsleden

De toevoeging kan op naam van betrokkene of op naam van de referent worden verstrekt, zie werkinstructie bereik paragraaf 1.2.1.  Referent kan zijn echtgenoot, echtgenote, (geregistreerd) partner of familielid. Staat de aanvraag op naam van de referent dan codeer je de aanvraag op V013 en toets je ook zijn draagkracht.

Verblijf werknemer/ student (bedrijfsmatig/ rechtspersoon)

Als een bedrijf of onderwijsinstelling als (erkend) referent een toevoeging aanvraagt, toets je deze altijd aan bedrijfsmatig handelen. Zie werkinstructie bedrijfsmatig handelen of werkinstructie rechtspersonen. Een aanvraag toevoeging op naam van de werknemer of student is niet bedrijfsmatig en toets je aan de gebruikelijke criteria.

Zelfstandig ondernemer/starter

Als er sprake is van een geschil dat voortvloeit uit een zakelijk belang dan wordt een onderscheid gemaakt tussen een rechtzoekende die een bedrijf in Nederland wenst op te starten en een rechtzoekende die zelfstandige is en zakelijk wil uitbreiden/vestigen in Nederland. Zie werkinstructie bedrijfsmatig handelen.

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)

Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:

 • Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
 • Bestuursrechtelijke zaken, hoofdstuk 2, o.a. terugverwijzing, aanvragen voor partners, verzoek herziening
 • Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3

Voorbeelden bereik

1. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van procedures
Meneer X vraagt een vergunning voor verblijf bij zijn oom (referent) aan bij de IND. De IND wijst dit verzoek af. Meneer X vraagt voor het bezwaar een toevoeging aan. Zijn oom vraagt ook een toevoeging aan voor het bezwaar. Hier is sprake van hetzelfde rechtsbelang, verblijf bij familie.

2. Hetzelfde rechtsbelang: meerdere vovo’s, geen diversiteit van procedures
Mevrouw Y vraagt toevoeging aan voor een voorlopige voorziening bij een terugkeerbesluit. De uitzettingsdatum is bekend. Er is al een voorlopige voorziening aanhangig tegen een afwijzende beslissing asiel/medisch. De tweede voorlopige voorziening wordt meegenomen in de lopende voorlopige voorziening. Er is sprake van hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van procedures.

Mogelijke rechtsgangen

 • bezwaar bij de IND/Visadienst/BuZa;
 • beroep bij de rechtbank;
 • hoger beroep bij de Raad van State;
 • voorlopige voorziening.

Je verstrekt een toevoeging voor beroep en voorlopige voorziening als de inhoudelijke gronden worden ingediend.

Termijn rechtsmiddel 

Je neemt bij een aanvraag aan dat de advocaat de termijn heeft veiliggesteld.

Als een beslissing ouder is dan zes maanden en uit de aanvraag blijkt niet dat de zaak nog loopt dan maak je de aanvraag onvolledig met de volgende tekst:

“De Raad voor Rechtsbijstand kan de toevoeging weigeren indien de rechtsbijstand reeds feitelijk verleend is. Omdat de bestreden beslissing al 6 maanden oud is, verzoekt de Raad u mee te delen of u op het moment van de toevoegingaanvraag nog rechtsbijstand verleende. Als dit niet het geval is, wilt u dan een nadere toelichting geven welke omstandigheden tot de late aanvraag hebben geleid? 
(Artikel 28 lid 1 sub a Wrb)"

Aanvraag machtiging voorlopig verblijf / D-visum (niet toevoegen tenzij) 

Voor de aanvraag van een machtiging voorlopig verblijf (MVV) verstrek je geen toevoeging, tenzij de juridische dan wel feitelijke complexiteit van het geval toevoeging rechtvaardigt ( artikel 8 lid 1 sub j Brt ). 
Een MVV moet worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Het feit dat de ambassade moeilijk bereikbaar is; er geen of geen geschikte papieren beschikbaar zijn of dat sprake is van medische en/of sociale problematiek, maakt de aanvraag niet complex.

Als uit de aanvraag toevoeging niet blijkt dat de advocaat een beroep doet op een uitzonderingssituatie, wordt de aanvraag direct afgewezen met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).

Aanvraag (verlenging) verblijfsvergunning regulier (niet toevoegen tenzij) 

Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning regulier / aanvraag verlenging verblijfsverunning regulier verstrek je geen toevoeging, tenzij de rechtzoekende met onmiddellijke uitzetting of inbewaringstelling wordt bedreigd ( artikel 8 lid 1 sub a Brt). Bij uitzondering kun je een toevoeging verstrekken als de zaak juridisch danwel feitelijk complex is (artikel 8 lid 2 Brt). De advocaat moet hier een gemotiveerd beroep op doen. Bij onvoldoende motivering vraag je dit na bij de advocaat. Hiervoor gebruik je tekstcode 025.

Het enkele gegeven dat een rechtzoekende niet over een machtiging voorlopig verblijf (MVV) beschikt maakt de aanvraag niet feitelijk en/of juridisch complex.

Wordt bij een aanvraag toevoeging niet aangegeven dat er sprake is van een uitzondering, dan wijs je de aanvraag direct af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid). .

Toegang en verblijf (TEV)

Een aanvraag voor toegang en verblijf is een gecombineerde aanvraag voor mvv en verblijfsvergunning regulier. Heeft rechtzoekende een mvv gekregen, dan wordt hem bij binnenkomst in Nederland automatisch een verblijfsvergunning regulier verstrekt. Voor bezwaar tegen de afwijzing van een gecombineerde aanvraag toegang en verblijf kan één toevoeging worden verstrekt.

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier mensenhandel (B8-zaak)

Je verstrekt een toevoeging voor de ‘aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier’ als eerder een toevoeging is verstrekt in het kader van mensenhandel (B8-zaak). Bij de aanvullende omschrijving neem je op: “aanvraag cq bezwaar verlenging verblijfsvergunning regulier B8”

Voor bijstand bij het verkrijgen van een tijdelijke vergunning tot verblijf op humanitaire gronden in geval van mensenhandel, zie werkinstructie O013.

Terugkeerbesluit /inreisverbod (voorlopige voorziening)

Is het terugkeerbesluit/inreisverbod vastgelegd in een afzonderlijke beslissing, dan verstrek je een afzonderlijke toevoeging. Voor de voorlopige voorziening tegen het terugkeerbesluit kun je een aparte toevoeging verstrekken als de uitzettingsdatum bekend is en er geen sprake is van bereik met een eerdere toevoeging, zie paragraaf 2.3.2 Werkinstructie Bereik. Is de uitzettingsdatum niet bekend, dan wijs je de aanvraag af op prematuur met tekstcode 131.

Inbewaringstelling

Behandelt de rechtbank op dezelfde zitting een beroep vreemdelingenbewaring én beroep tegen een terugkeerbesluit / inreisverbod / toegangsweigering, dan verstrek je naast de toevoeging met zaakcode Z140 Vreemdelingenbewaring slechts één toevoeging met zaakcode V010 Vreemdelingenrecht. Onder deze toevoeging V010 vallen alle werkzaamheden voor beroep en eventuele voorlopige voorziening tegen het terugkeerbesluit, inreisverbod en toegangsweigering. ( 201301582/1/V4)

Eigen bijdrage

Zie werkinstructie Financiële beoordeling onder Vreemdelingen.

Visumvertegenwoordiging kort verblijf (Schengen)

De toevoegingsaanvraag voor het indienen van een rechtsmiddel tegen de afwijzing van een visum kort verblijf beoordeel je aan de hand van de toetsingscriteria als genoemd in de artikelen 12 en 24 Wrb. De gronden van bezwaar of beroep worden in de aanvraag genoegzaam toegelicht. In geval van High Trust kan achteraf worden beoordeeld of genoegzame gronden zijn aangevoerd.

Je kunt als aan de voorwaarden is voldaan een toevoeging verstrekken als sprake is van familiebezoek in het kader van artikel 8 EVRM (met documenten onderbouwde familierelaties tot in de derde graad: ouders/kinderen, grootouders/kleinkinderen, broers/zussen en de kinderen daarvan).

Je verstrekt in beginsel geen toevoeging:

 • voor rechtsbijstand in een procedure die dient in een andere lidstaat (artikel 12 lid 1 Wrb);
 • als op voorhand niet aan de voorwaarden van een visum voldaan kan worden, bijvoorbeeld het bestaan van een inreisverbod, of het niet hebben van een legitimatiebewijs (artikel 12 lid 2 sub a Wrb / artikel 3 Brt);
 • als sprake is van een vakantiebezoek, deelname aan evenementen of andere vormen van vrijetijdsbesteding (artikel 12 lid 2 sub b Wrb);
 • aan leden die deel uitmaken van een groep die in georganiseerd verband of op uitnodiging een evenement willen bezoeken (artikel 12 lid 2 sub b / artikel 12 lid 2 sub e Wrb / artikel 12 lid 2 sub g Wrb). Je betrekt daarbij ook de positie en belangen van de uitnodigende partij en of de rechtsbijstand in haar risicosfeer ligt;
 • als het beoogd verblijf samenhangt met bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten, waaronder ook culturele optredens, het leggen van zakelijke contacten, etc. (artikel 12 lid 2 sub e Wrb).

Overdrachtsbesluit Dublin

Je verstrekt een toevoeging voor het beroep tegen een afzonderlijk overdrachtsbesluit zonder een voorafgaand asielverzoek.

Bestuursrechtelijk voornemen (niet toevoegen tenzij) 

Voorafgaand aan een beslissing kan de IND een voornemen kenbaar maken, bijvoorbeeld dat de verblijfsvergunning niet wordt verleend. Belanghebbende krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Rechtzoekende wordt geacht dit zelf te kunnen ( artikel 32 Wrb aantekening 5 HT). 
Je wijst deze aanvraag af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid). .

Alleen als er sprake is van een juridisch of feitelijk complexe zaak kun je in dit stadium al toevoegen. 

Intrekken verblijfsvergunning regulier

Uitgangspunt is dat je geen toevoeging verstrekt voor bijstand bij het voornemen. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Voornemen intrekking verblijfsvergunning;
 • Voornemen ongewenstverklaring, als het voornemen is neergelegd in een afzonderlijk besluit.

De redenen hiervoor zijn de belangen van rechtzoekende en het feit dat andere adequate hulp ontbreekt.

Artikel 64 Vreemdelingenwet, uitstel vertrek medische situatie

Je verstrekt geen toevoeging voor een (herhaald) verzoek op grond van artikel 64 Vw (artikel 8 lid 1 onder j Brt). Je wijst deze aanvragen af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid). Je kunt bij hoge uitzondering een toevoeging verstrekken als sprake is van feitelijke en/of juridische complexiteit. Voor bezwaar / beroep / hoger beroep verstrek je wel een toevoeging.  

Kinderpardon

Je verstrekt geen toevoeging voor een aanvraag voor de kinderregeling (kinderpardon), tenzij sprake is van feitelijke en/of juridische complexiteit. Dit is bijvoorbeeld het geval als aan één van de andere gezinsleden uit het verknocht verband een voornemen tot inreisverbod is uitgebracht. Je verstrekt dan één toevoeging op naam van de minderjarige. In de aanvullende omschrijving vermeld je ‘aanvraag/zienswijze c.q. bezwaar’.

Leges 

Voor zaken (bezwaar, beroep, hoger beroep en vovo) tegen de buiten behandelingstelling van een aanvraag verblijfsvergunning regulier in verband met het niet betalen van de leges verstrek je alleen een toevoeging als sprake is van een juridisch geschil dat niet eenvoudig kan worden opgelost en het financieel belang meer is dan € 500. 
Er moet meer aan de hand zijn dan alleen het niet kunnen of willen betalen van de leges. Ook wanneer gesteld wordt dat de leges al zijn betaald kan niet zonder meer worden toegevoegd.

Als je de aanvraag afwijst gebruik je tekstcode 130 (zelfredzaamheid).

Minuut

Voor bezwaar tegen de weigering van de afgifte van een minuut, verstrek je geen toevoeging, omdat de zaak geen kans van slagen heeft. Je wijst de aanvraag af met tekstcode 188.

De asielzoeker kan zelf inzage vragen van zijn in de minuut opgenomen persoonsgegevens ( artikel 12 lid 2 sub g Wrb). 

Second opinion na negatief advies

In beginsel voeg je niet toe voor second opinion.
In uitzonderlijke gevallen kun je een LAT verstrekken voor een second opinion voor een procedure over een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd. Je verstrekt alleen een LAT als er sprake is van zwaarwegende belangen, zoals dreigende uitzetting van de rechtzoekende én juridische complexiteit. Bij de aanvullende omschrijving neem je op: “second opinion cq hoofdzaak”.

Verblijft rechtzoekende in het buitenland, dan is de omstandigheid ‘dreigende uitzetting’ niet van toepassing.

Als bij een aanvraag toevoeging niet wordt aangegeven dat er sprake is van zwaarwegende belangen én juridische complexiteit, dan wijs je de aanvraag af met de volgende tekst:

‘U heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de advocaatkosten bij een second opinion. De Raad wijst dit verzoek af, omdat uit uw aanvraag niet blijkt van zwaarwegende belangen om bij uitzondering voor een toevoeging in aanmerking te komen. (Artikel 12 lid 2 sub b Wrb)’

Als de second opinion leidt tot een procedure kan de LAT worden omgezet in een reguliere toevoeging.

Wet Dwangsom / beroep fictieve weigering

Werkinstructie Wet Dwangsom

Mondelinge beslissing / feitelijke handeling

Voor een procedure tegen een feitelijke handeling of mondelinge beslissing van een bestuursorgaan kan een toevoeging verstrekt worden. De aanvraag moet wel voldoende zijn toegelicht. Je beoordeelt deze aanvragen op dezelfde wijze als die waarin een schriftelijk besluit is genomen. De feitelijke handeling moet niet het gevolg zijn van een eerder genomen besluit waartegen rechtsmiddelen zijn ingediend.

Klacht tegen IND

Voor een klacht tegen de IND zie werkinstructie  B060.

LAT

Je toetst een LAT-aanvraag aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.

Geen LAT

Acquisitiewerkzaamheden

Je wijst een LAT-aanvraag voor advies- en/of voorbereidingswerkzaamheden over een mogelijke aanvraag voor een verblijfsvergunning af met tekstcode 131 (prematuur).  Ook al ligt er een verzoek of doorverwijzing van een instantie, zoals het Juridisch Loket, Stichting Vluchtelingenwerk of een kerkelijke instelling. Deze werkzaamheden worden gezien als acquisitie.

Artikel 8 Brt / volledig doorlopen asielprocedure

Je wijst een LAT-aanvraag af als het rechtsprobleem genoemd is in artikel 8 lid 1 Brt en de uitzondering van lid 2 niet van toepassing is of als alle rechtsmiddelen in de asielprocedure reeds benut zijn.

Versie 4.04 (01-06-2020)

Rechtsgebied:

Asiel- en vreemdelingenrecht

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-05-2011

Laatst gewijzigd: 01-06-2020

Top