logo

Draagkrachtberekening minderjarige rechtzoekende (artikel 8 Bebr)print icon

Wet- en regelgeving

Artikel 34 a Wrb
Artikel 6 lid 1 sub c Bebr
Artikel 6 lid 2 Bebr
Artikel 8 Bebr
Artikel 1:250 BW

Benodigde stukken/informatie

Aanvraag toevoeging minderjarige, geen geschil met ouders

Bijzondere curator in het kader van artikel 1:250 BW

  •  anders dan persoonsgegevens van de minderjarige, geen specifieke vereisten

Bijzondere curator i.h.k.v. vaderschapsactie/ ontkenning vaderschap

  • kopie beschikking rechtbank voor benoeming bijzondere curator

Toevoegbeleid

Aanvraag toevoeging minderjarige, geen geschil met ouders (art. 8 sub a en b Bebr) 

Een minderjarige die geen geschil heeft met de ouder(s)/voogd(en) wordt beoordeeld op het inkomen van de ouder(s)/voogd(en), tenzij de minderjarige:

  • 16 jaar of ouder en uitwonend is (sub a);
  • thuiswonend is en de ouder(s)/voogd(en) geen kinderbijslag voor hem ontvangen (sub b).

Draagkracht ouder(s)/voogd(en)

Om de draagkracht van de ouder(s)/voogd(en) te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van de procedure Inkomensverklaring. Het is daarom noodzakelijk dat de persoonsgegevens van de ouder(s)/voogd(en) bekend zijn. Hiervoor is, indien noodzakelijk, het Formulier 'Draagkracht - Verzoek persoonsgegevens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordigers vanwege toevoegingsaanvraag minderjarige' beschikbaar. Je maakt de aanvraag onvolledig met de volgende tekst:
“U heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de advocaatkosten van een minderjarige rechtzoekende. Voor de beoordeling van het recht op toevoeging van een minderjarige rechtzoekende wordt de draagkracht van de ouder(s)/voogd(en) in aanmerking genomen. Op kenniswijzer.rvr.org is een formulier Inkomensverklaring beschikbaar om de gegevens van de ouders door te geven. U vindt dit bij de werkinstructie Financiële beoordeling/draagkrachtberekening minderjarige rechtzoekende onder de werkinstructies Toevoegen. Graag ontvangt de Raad deze Inkomensverklaring volledig ingevuld en ondertekend van u retour.”

Wanneer de persoonsgegevens van de ouder(s)/voogd(en) volledig zijn volg je de procedure Inkomensverklaring. Zie gebruikersinstructie op Intranet: Ik werk aan Inkomensverklaring (alleen voor intern gebruik RvR).

Met behulp van de verkregen gegevens van de inkomensverklaring maak je de financiële beoordeling voor de toevoegaanvraag van de minderjarige.

Invulinstructie financiële gegegevens

Het is voor het invoeren van de financiële gegevens op de toevoeging van belang dat nagegaan wordt of sprake is van een volledig gezin waarin de minderjarige verblijft of een éénoudergezin. Door in het systeem een fakenaam in te voeren op de plek van de partner van de minderjarige kun je een juiste handmatige financiële beoordeling maken op basis van de gegevens van de ouder(s)/voogd(en).

Als standaard fakenaam gebruiken we Ouder met geboortedatum 010101.

Het is niet de bedoeling om deze fakenaam van identificatiegegevens als voorletters, adres en/of bsn te voorzien van de echte ouder/voogd van de minderjarige. Je gebruikt altijd de reeds bestaande (Gras klantenbestand) fakenaam “Ouder” met geboortedatum 010101.

De financiële gegevens voer je als volgt in.

Minderjarige vormt gezin met beide ouders/voogden: het inkomen en vermogen van de ouders/voogden wordt gescheiden ingevoerd bij rechtzoekende en partner.

Minderjarige maakt deel uit van éénoudergezin: het inkomen en vermogen van de ouder/voogd wordt ingevoerd onder partner. Inkomen en vermogen rechtzoekende (minderjarige) is 0.

 Je licht je beslissing toe met de volgende tekst:

 ‘Op grond van artikel 8 van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand is bij de financiële beoordeling de draagkracht van de ouder(s)/voogd(en) in aanmerking genomen, omdat er geen sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de minderjarige en de ouder(s)/voogd(en).’

Bijzondere curator

 De eigen bijdrage in verband met de aanvraag van de bijzondere curator ( artikel 1:250 BW) voor rechtsbijstand ten behoeve van de minderjarige wordt op nihil gesteld ( artikel 6 lid 1 sub d Bebr).

Minderjarige is 16 jaar of ouder en uitwonend

Een minderjarige die 16 jaar of ouder is en uitwonend is, of thuiswonend én eigen inkomsten heeft waarmee hij zichzelf in het levensonderhoud voorziet, beoordeel je op het eigen inkomen en vermogen. Let op, een zeer laag inkomen (krantenwijk of een vakantiebaan) is geen reden om de minderjarige op eigen inkomen te beoordelen.

Meerderjarigheidsverklaring

Een minderjarige moeder kan op 16- of 17-jarige leeftijd bij de kinderrechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Vanwege het doel van deze procedure (om onafhankelijk van de ouders te worden) laat je het inkomen en vermogen van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers buiten beschouwing. De minderjarige moeder beoordeel je op haar eigen inkomen en vermogen. 

Aanvraag toevoeging minderjarige, geschil met ouder(s)/voogd(en) (art. 8 sub c Bebr) 

Aan een minderjarige die een geschil heeft met de ouder(s)/voogd(en) leg je geen eigen bijdrage op. Dit geldt ook voor de minderjarige die onder voogdij van een stichting staat, bijvoorbeeld Nidos.

Het is niet redelijk om de minderjarige te beoordelen op het inkomen van de ouder(s)/voogd(en) , als er sprake is van een geschil met de ouder(s)/voogd(en). Ouder(s)/voogd(en)  zullen niet bereid zijn om mee te betalen aan de rechtsbijstand en de minderjarige zou daardoor niet de mogelijkheid hebben om zich juridisch bij te laten staan.

Bijzondere curator vaderschapsactie/ ontkenning vaderschap

De eigen bijdrage in verband met de aanvraag van de bijzondere curator voor rechtsbijstand ten behoeve van de minderjarige wordt op nihil gesteld ( artikel 8 sub c Bebr & artikel 6 lid 2 Bebr).

 NB. Artikel 6 lid 1 sub c Bebr is hier niet van toepassing. De benoeming bijzondere curator geschiedt door de rechtbank (sector familierecht) op grond van artikel 1:212 BW en niet door de kantonrechter op de voet van artikel 1:250 BW.

versie 2.03 (01-06-2020)

Rechtsgebied:

Financiële beoordeling

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-06-2011

Laatst gewijzigd: 01-06-2020

Top