logo

Diagnose & Triageprint icon

Wet- en regelgeving

Artikel 2 Bebr
Artikel 3 Bebr
Artikel 4 Bebr
Artikel 5 Bebr (vervallen per 01-10-2013)
Artikel 5:2 Awb

Benodigde stukken / informatie

 • Diagnosedocument verstrekt door het Juridisch Loket, of
 • Gemotiveerd verzoek om toepassing van de hardheidsclausule als geen diagnosedocument kan worden overgelegd

Toevoegbeleid

Algemeen

Een rechtzoekende of een rechtspersoon die zijn probleem eerst door het Juridisch Loket laat analyseren en wordt doorverwezen naar een advocaat, ontvangt bij toevoeging een korting op de eigen bijdrage.
Het Juridisch Loket geeft dit advies in de vorm van een diagnosedocument.

De kortingsregeling is nooit van toepassing bij de nieuwe eigen bijdrage voor extra uren (EXU) en opvolging (OPV) (artikel 4 lid 4 Bebr).

Toevoeging naar aanleiding van advies

Je toetst of de rechtzoekende voldoet aan de gebruikelijke criteria om voor een toevoeging in aanmerking te komen. Op basis daarvan neem je een beslissing over het verstrekken van een toevoeging.
Als je een toevoeging verstrekt én de rechtzoekende is naar een advocaat doorverwezen door het Juridisch Loket, dán pas je de korting toe. Zie de GRAS-gebruikersinstructie.

De afgiftedatum van het diagnosedocument moet voor de datum van de aanvraag van de toevoeging liggen. Het Juridisch Loket geeft geen diagnosedocument af als al een toevoeging is verstrekt door de Raad. Als dit per ongeluk toch gebeurt, dan wijs je het verzoek om korting op de eigen bijdrage af met de volgende tekst:
‘U heeft een aanvraag ingediend om wijziging van de toevoeging. De Raad wijst uw verzoek af. Om in aanmerking te komen voor een korting op de eigen bijdrage moet u voorafgaand aan uw bezoek aan de advocaat uw zaak hebben laten analyseren door het Juridisch Loket. U heeft dit pas achteraf laten doen (Artikel 2 lid 6 Bebr).’

Meerdere rechtzoekenden, één diagnosedocument

Heeft de verwijzing betrekking op meerdere personen, dan kan het Juridisch Loket één diagnosedocument verstrekken. Het is dan aan de Raad om te beoordelen of er volgens geldend beleid meerdere toevoegingen worden verstrekt. Bijvoorbeeld: doorverwijzing voor uithuisplaatsing van meerdere kinderen met een afwijkend verhaal, eventueel ook van verschillende partners.

Uitzonderingen op verplichte analyse door Juridisch Loket

Rechtzoekende hoeft geen contact op te nemen met het Juridisch Loket om de korting op de eigen bijdrage te krijgen als er sprake is van:

 • een strafzaak;
 • een asielzaak, voor zover een eigen bijdrage moet worden opgelegd;
 • een zaak die ziet op een bestuurlijke sanctie;
 • een (hoger) beroep of cassatie. Dit geldt voor civiel- en bestuursrechtelijke zaken;
 • een voorlopige voorziening/kortgeding naast een hoofdzaak (waarbij voor de hoofdzaak een diagnosedocument is ontvangen);
 • een oproeping in vrijwaring naast een hoofdzaak (waarbij voor de hoofdzaak een diagnosedocument is ontvangen).

Adviesbrief

Verwijst het Juridisch Loket rechtzoekende naar een persoon of instantie die niet valt onder de Wrb, dan krijgt rechtzoekende daarvoor een adviesbrief. Dit is bijvoorbeeld een verwijzing naar maatschappelijk werk of een geschillencommissie. Deze adviesbrief geeft geen recht op korting op de eigen bijdrage.

Escaleert het geschil en is er toch een advocaat nodig, dan hoeft rechtzoekende niet nogmaals contact op te nemen met het Juridisch Loket. De advocaat licht dan toe, waarom voor deze zaak een advocaat noodzakelijk is. Verstrek je op basis van de toelichting een toevoeging, dan geef je rechtzoekende korting op de eigen bijdrage.

Hardheidsclausule

Bij hoge uitzondering kan de korting ook worden toegepast als de rechtzoekende niet eerst voor advies bij het Juridisch Loket is geweest. Je toetst niet ambtshalve op de aanwezigheid van een hardheidsclausule. Een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule moet worden gemotiveerd.

Voorbeelden van uitzonderingen:

 • Rechtzoekende is op een hele korte termijn gedagvaard, zodat een gang naar het Juridisch Loket en het opstellen van het diagnosedocument feitelijk niet mogelijk is. Dit geldt overigens niet als de rechtzoekende nalatig is met het tijdig inroepen van juridische hulp. Bijvoorbeeld, als hij de dagvaarding (het oproepingsbericht) lange tijd laat liggen;
 • Rechtzoekende is om medische redenen fysiek niet in staat het Juridisch Loket te bezoeken;
 • Rechtzoekende verblijft in het buitenland.

Dit is geen limitatieve opsomming van voorbeelden. Als er een beroep wordt gedaan op toepassing van de hardheidsclausule, dan bespreek je deze met de hiervoor aangewezen medewerker op je regiokantoor.

Geen redenen voor hardheidsclausule

De volgende argumenten zijn in ieder geval geen reden om een hardheidsclausule toe te passen:

 • de afstand tot het Juridisch Loket;
 • advies Juridisch Loket is overbodig, omdat het Juridisch Loket toch tot de conclusie zou zijn gekomen dat de zaak behandeld moet worden door een advocaat;
 • rechtzoekende is uit eigen beweging mediationtraject gestart (zonder verwijzing JL of Rb). De mediation is mislukt en rechtzoekende vraagt alsnog via advocaat toevoeging aan.

Je wijst het verzoek af met de volgende tekst: “U doet een beroep op de hardheidsclausule. De Raad wijst uw verzoek af, omdat niet is gebleken dat er bijzondere omstandigheden zijn om de hardheidsclausule toe te passen. (Artikel 2 lid 8 Bebr en artikel 4 lid 3 Bebr)’’

Lichte Advies Toevoeging/Mediation

De kortingsregeling is niet van toepassing bij de LAT en Mediationtoevoeging. De rechtzoekende hoeft niet eerst naar het Juridisch Loket en de kortingsregeling is niet van toepassing.

Omzetting LAT naar regulier

Om bij omzetting van de LAT naar een reguliere toevoeging in aanmerking te komen voor de korting of de anticumulatie, moet de rechtzoekende voorafgaand aan het verzoek om omzetting zijn doorverwezen door het Juridisch Loket. Als de rechtzoekende voor de LAT is doorverwezen door het Juridisch Loket dan geldt deze verwijzing ook voor de omzetting.

Als er geen doorverwijzing aanwezig is, leg je de reguliere eigen bijdrage op.

Achtergrondinformatie

Anticumulatiebepaling (acb) tot 1 oktober 2013

De anticumulatiebepaling ( artikel 5 Bebr) is vervallen per 1 oktober 2013 met de ‘AMvB aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners’. Voor aanvragen tot 1 oktober 2013 geldt het oude beleid bij anticumulatie. In deze tekst wordt verwezen naar ' anticumulatie' en ' GRAS-gebruikersinstructie'.

Versie 2.08 (01-04-2018)

Rechtsgebied:

Alle rechtsterreinen

Gepubliceerd op Kenniswijzer: 01-07-2011

Laatst gewijzigd: 01-04-2018

Top