logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht (WWZ) gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor de werkinstructies zijn: de wijziging ontslagroute, de ontslagvergoeding wordt transitievergoeding en er zijn meer rechtsmiddelen (beroep/ hoger beroep) mogelijk. Naast een transitievergoeding kan ook  een zogenaamde billijke vergoeding worden toegekend. Beide vergoedingen tellen mee bij het bepalen van het resultaat van de zaak. Kosten van maatregelen gericht op bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid of het verkorten daarvan, kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Aangenomen wordt dat de toegekende transitievergoeding het bedrag na verrekening betreft (zie de werkinstructie resultaatbeoordeling).

 

Verplaatsing toevoegbeleid bij mensenhandelzaken
Zoals eerder aangekondigd, is het beleid bij mensenhandelzaken per 1 juli 2015 overgebracht naar de werkinstructie O013 Gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letsel.

 

Rechtsbijstand naast mediation: LAT
Eerder gepubliceerd beleid over rechtsbijstand naast mediation is verwerkt in de werkinstructie. Het beleid is aangevuld met uitleg over effecten van de verschillende eigen bijdragen bij Lichte adviestoevoeging (LAT) naast mediation.

 

Uitleg over de High Trust-steekproef
In de werkinstructie High Trust-steekproefcontrole is als achtergrondinformatie uitleg over de steekproef opgenomen. U leest hier hoe het steekproefbestand en het overzicht van de te controleren dossiers tot stand komen.

 

Gebruikersinstructie medewerkers RvR: toetsing specialisatie advocaat
Aan de werkinstructie Specialisatie advocaat/- niet-ingeschreven advocaat is een gebruikersinstructie toegevoegd voor medewerkers van de Raad. In deze instructie is de toetsing van de specialisatie van de advocaat beschreven.

 

Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 april 2015, de belangrijkste wijzigingen lichten we hier kort toe.

Het beleid bij een ‘veelheid van zaken’ uit de werkinstructies B010 bestuursrecht, S010 overtreding, kantongerechten en S041 OM-afdoening/strafbeschikking is samengevoegd op één overzichtelijke pagina.

De werkinstructie over voeging benadeelde partij (Z110) is aangepast aan de dagelijkse praktijk in voegingszaken, waarin de strafrechter zich vaker uitlaat over hoge(re) schadevergoedingen op voorwaarde dat deze vorderingen goed onderbouwd zijn. Het beleid in jeugdstrafzaken (S020) sluit aan op situaties waarin lastgeving van toepassing is. Eerder kon een toevoeging worden verstrekt als de verdachte het risico liep op een aantekening in het justitieel documentatiesysteem. Dit blijkt geen bruikbaar onderscheidend criterium te zijn, omdat altijd aantekening wordt gemaakt. 

 

Uitleg over de situatie waarin de vastgestelde vergoeding lager uitvalt dan de opgelegde eigen bijdrage(n) is opgenomen in de werkinstructie artikel 28 Bvr. De werkwijze bij verrekening van de eigen bijdrage na tussentijdse beëindiging van de toevoeging is nader toegelicht in de werkinstructie artikel 4 Bvr.

 

Nieuw is de werkinstructie over het aanvragen en declareren van een medisch haalbaarheidsonderzoek (subsidie) en het medisch deskundigenbericht (lening)

 

Met ingang van 1 maart 2015 is artikel 28, eerste lid, Wet beëdigde tolken en vertalers gewijzigd. De werkinstructie van artikel 26 Bvr is om die reden aangepast.

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).