logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het regiokantoor voor nadere toelichting.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Wijzigingen per 1 augustus 2014
Aan de werkinstructies over het vaststellen van piketdeclaraties is een link naar het Reglement Piket  toegevoegd.

 

Wijzigingen per 1 juli 2014

Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 juli 2014. Zie hieronder voor de link naar de wijzigingslijsten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

 

-      Naar aanleiding van een overleg van de Raad met het Schadefonds: 
Geweldsmisdrijven is de werkinstructie Z110 aangepast. Het Schadefonds heeft de letselcategorie-indeling gewijzigd. Om die reden heeft de Raad dit ook gedaan, de letsels die vielen onder categorie 1, vallen nu onder categorie 0. Alle letsels boven categorie 0 komen in aanmerking voor een vergoeding van het Schadefonds.

 

-      Artikel 26 Bvr is geactualiseerd. Conform het Btis worden alle retourkilometers voor tolken vergoed.

 

-      Het beleid bij katvangers stond op meerdere plaatsen in de werkinstructies. Het is op één plaats neergezet, in de B010. De overige vermeldingen zijn verwijderd en er wordt verwezen naar de plaats waar het beleid beschreven staat.

 

Zoals eerder bericht geldt per 1 juli 2014 een specialisatie voor slachtofferzaken. Dit heeft effect op zowel civiele (O010, O013) als strafzaken (Z110, Z180).

 

 

Eerdere belangrijke wijzigingen  
Vanaf 15 februari 2014 wordt in bestuursrechtelijke zaken en strafzaken niet langer een lagere vergoeding van 2 punten vastgesteld als de zaak door het bestuursorgaan of de rechter “kennelijk” is afgedaan. Deze verlaging was één van de maatregelen uit de zogenoemde AMvB Taakstelling II, die op 1 oktober 2013 in werking is getreden.

In de praktijk betekent dit dat zaken in het bestuursrecht of strafrecht die kennelijk worden afgedaan weer de gewone vergoeding krijgen. De werkinstructies zijn hierop aangepast.

 

Per 1 oktober 2013 is het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (pdf) van kracht.  Per 1 januari 2014 is voor vervolgaanvragen in het asielrecht het vergoedingensysteem 'no cure, less fee' (pdf) van kracht. Beide Besluiten zijn verwerkt in de toepasselijke werkinstructies.

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).