logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de Raad 088 – 787 10 00.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Links op Kenniswijzer tijdelijk niet bruikbaar

Door een technisch mankement zijn niet alle links op Kenniswijzer beschikbaar op dit moment. In overleg met onze leverancier zijn we bezig met het vinden van een oplossing. Het heeft onze volle aandacht. Zodra alle links weer werken, informeren wij u hierover op onze website rvr.org en op Kenniswijzer.nl. Excuses voor het ongemak.

Wijzigingen in werkinstructies

Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 april 2015, de belangrijkste wijzigingen lichten we hier kort toe.

Het beleid bij een ‘veelheid van zaken’ uit de werkinstructies B010 bestuursrecht, S010 overtreding, kantongerechten en S041 OM-afdoening/strafbeschikking is samengevoegd op één overzichtelijke pagina.

De werkinstructie over voeging benadeelde partij (Z110) is aangepast aan de dagelijkse praktijk in voegingszaken, waarin de strafrechter zich vaker uitlaat over hoge(re) schadevergoedingen op voorwaarde dat deze vorderingen goed onderbouwd zijn. Het beleid in jeugdstrafzaken (S020) sluit aan op situaties waarin lastgeving van toepassing is. Eerder kon een toevoeging worden verstrekt als de verdachte het risico liep op een aantekening in het justitieel documentatiesysteem. Dit blijkt geen bruikbaar onderscheidend criterium te zijn, omdat altijd aantekening wordt gemaakt. 

 

Uitleg over de situatie waarin de vastgestelde vergoeding lager uitvalt dan de opgelegde eigen bijdrage(n) is opgenomen in de werkinstructie artikel 28 Bvr. De werkwijze bij verrekening van de eigen bijdrage na tussentijdse beëindiging van de toevoeging is nader toegelicht in de werkinstructie artikel 4 Bvr.

 

Nieuw is de werkinstructie over het aanvragen en declareren van een medisch haalbaarheidsonderzoek (subsidie) en het medisch deskundigenbericht (lening)

 

Met ingang van 1 maart 2015 is artikel 28, eerste lid, Wet beëdigde tolken en vertalers gewijzigd. De werkinstructie van artikel 26 Bvr is om die reden aangepast.

Met ingang van 1 februari 2015 is de AMvB stelselwijziging Rechtsbijstand I van kracht. Met invoering van de AMvB wordt onder andere het basisbedrag voor berekening van de toevoegingsvergoeding per 1 februari verlaagd naar € 105,61. De administratieve kostenvergoeding is per 1 februari 2015 € 18,94.

 

Er is een ook aantal nieuwe zaakcodes: B011 (gijzeling in het kader van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften – vier punten); S042 (supersnelrecht – vier punten); Z011 (overleveringswet – zes punten). Zaken op grond van de uitleveringswet blijven gecodeerd onder zaakcode Z010.

 

U treft op Kenniswijzer geen werkinstructies aan van S042, Z010 en Z011, omdat het gerecht in deze zaken exclusief bevoegd is een beslissing te nemen over gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze zaken wordt door de Raad ambtshalve toegevoegd op basis van de last van het gerecht. 

 

Zie e-nieuwsbrief van 2 februari 2015 voor een uitgebreid overzicht van de wijzigingen.

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).