logo

Werkinstructies

Direct naar werkinstructies?

Kenniswijzer

Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

In de werkinstructies is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand uitgeschreven. Zij zijn geschreven voor de interne medewerker en worden op die wijze bekend gemaakt. Bent u rechtsbijstandverlener of rechtzoekende en heeft u vragen over de toevoegwaardigheid van een zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het regiokantoor voor nadere toelichting.

 

Korte handleiding Kenniswijzer

Wijzigingen in werkinstructies

Nieuwe werkinstructies  per 1 april 2014

Per 1 april 2014 treedt de tweede fase van de AMvB No cure less fee, artikel 5b Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr), in werking. Dit betekent een wijziging in de vergoeding voor rechtsbijstand bij bezwaar, beroep- en hoger beroepprocedure bij een tweede of vervolgaanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning. Voor deze zaken zijn de werkinstructies V080, V081, V082 en artikel 5b Bvr van toepassing.

 

Wijzigingen per 1 april 2014

Een aantal werkinstructies wijzigt per 1 april 2014. Zie hieronder voor de link naar de wijzigingslijsten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

Uitzondering verhoogde eigen bijdrage in personen- en familierechtzaken

Artikel 2a lid 1 Bebr is niet van toepassing op personen- en familierechtzaken waarbij niet de ex-partner de wederpartij is, maar een instantie als de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of de William Schrikkerstichting. Het gaat hier om gezag- en/of omgangsgeschillen die niet voortvloeien uit de verbreking van de relatie.  Vraagt u een toevoeging aan voor een dergelijk geschil, dan gebruikt u hiervoor de zaakcategorie P043. In dat geval zal een eigen bijdrage uit de reguliere bijdrage tabel worden opgelegd.

 

Verder is de toepasselijke zaakcategorie bij geschil echtscheidingsconvenant (P100) nader toegelicht. In de S041 werkinstructie is verduidelijkt dat alle werkzaamheden in OM-zittingen/officierszittingen onder S041 vallen. Volgt op deze werkzaamheden een zitting bij de rechter, dan blijft de zaak gecodeerd onder S041. In de werkinstructie B010 is verduidelijkt dat iemand op grond van de Voetbalwet een bestuursrechtelijke (172a Gemeentewet) en/of strafrechtelijke (artikel 509hh lid 2 sub c Sv) meldingsplicht opgelegd kan krijgen. De werkinstructie B010 is enkel van toepassing op de bestuursrechtelijke meldingsplicht.

 

Eerdere belangrijke wijzigingen

Vanaf 15 februari 2014 wordt in bestuursrechtelijke zaken en strafzaken niet langer een lagere vergoeding van 2 punten vastgesteld als de zaak door het bestuursorgaan of de rechter “kennelijk” is afgedaan. Deze verlaging was één van de maatregelen uit de zogenoemde AMvB Taakstelling II, die op 1 oktober 2013 in werking is getreden.

In de praktijk betekent dit dat zaken in het bestuursrecht of strafrecht die kennelijk worden afgedaan weer de gewone vergoeding krijgen. De werkinstructies zijn hierop aangepast.

 

Per 1 oktober 2013 is het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (pdf) van kracht.  Per 1 januari 2014 is voor vervolgaanvragen in het asielrecht het vergoedingensysteem 'no cure, less fee' (pdf) van kracht. Beide Besluiten zijn verwerkt in de toepasselijke werkinstructies.

 

 

Zaakcodelijst

Elke toevoeging wordt naar de aard van de zaak gecodeerd. Aan elke code is het gewicht in punten voor procedures gekoppeld.

Affiniteitcodelijst

Voor mediationzaken gelden affiniteitcodes. Hier vindt u de affiniteitcode ingedeeld per rechtsterrein (pdf).